Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej

Zakład Leczniczy utworzony przez Zarząd Okręgowy PKPS w Łomży

Kontrakt z NFZ

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży w  zawarł Umowę
 z Podlaskim Oddziałem NFZ na świadczenia medyczne w zakresie: Rehabilitacja ogólnoustrojowa w Ośrodku/Oddziale dziennym.

 

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej wynosi od 15 do 30 dni zabiegowych minimum 5 zabiegów dziennie standardowo jest to 21 dni zabiegowych i 5 zabiegów dziennie.

 

1.    Przy realizacji w/w Umowy mają zastosowanie następujące podstawowe przepisy prawa:

·         Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 poz.581)

·         Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2012 nr 159 ze zmianami.

·         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. 2013 poz.1522)

·         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2014 poz.177)

·         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. 2013 poz.1447 ze zmianami)

·         Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w szczególności Zarządzenie Nr 80/2013 z dnia 16 grudnia 2013r. ( z późniejszymi zmianami) w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

 

2.      Świadczenia rehabilitacji ogólnoustrojowej w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej są udzielane pacjentom, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitacje w warunkach ambulatoryjnych a nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

3.     Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową musi być wystawiane przez lekarza oddziału :

a/ urazowo-ortopedycznego

b/ chirurgicznego

c/ neurochirurgicznego

d/ reumatologicznego

e/ chorób wewnętrznych

f/ onkologicznego

g/ urologicznego

h/ rehabilitacji ogólnoustrojowej

i/ neurologicznego

j/ pulmonologicznego

k/ ginekologicznego

oraz lekarza poradni:

a)       Rehabilitacyjnej

b)       Urazowo-ortopedycznej

c)       Neurologicznej

d)       Reumatologicznej

Mających kontrakt z NFZ

4. Zasady prowadzenia rejestracji pacjentów do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej.

Wpisu na listę oczekujących dokonuje się w chwili zgłoszenia pacjenta ze skierowaniem do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej.

Na liście oczekujących odnotowuje się, między innymi, następujące informacje:

·         datę i godzinę wpisu,

·         imię i nazwisko pacjenta,

·         numer PESEL, a w przypadku jego braku, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta,

·         adres pacjenta,

·         numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji z pacjentem lub jego opiekunem,

·         rozpoznanie lub powód przyjęcia,

·         planowany termin udzielenia świadczenia.

Przy zapisie uwzględnia się 2 kategorie medyczne pacjentów:

        1.   przypadek pilny(CITO) - jeśli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia się szans na powrót do zdrowia.

        2.     przypadek stabilny - to pacjent, który nie znajduje się w stanie wymagającym nagłej interwencji medycznej i nie został zaliczony do przypadków pilnych.

Umieszczenie na liście oczekujących odbywa się zgodnie z określoną kategorią medyczną i według kolejności zgłoszeń. Planowany termin świadczenia oznaczony jest poprzez wskazanie przewidywanej daty. Podstawą przesunięcia na liście może być spowodowane tylko względami medycznymi.

W celu otrzymania świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania, świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego wybranego świadczeniodawcy. Pacjent ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia ośrodka w przypadku z rezygnacji z zaplanowanego świadczenia. W przypadku kiedy pacjent nie stawi się w wyznaczonym terminie bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy oczekujących na to świadczenie.

Osobami mającymi prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością i powinny zostać przyjęte bezzwłocznie są:

        ·         pacjenci w stanie nagłym,

        ·         osoby, które posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,

        ·         inwalidzi wojenni i wojskowi,

        ·         kombatanci (także osoby represjonowane),

        ·         uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Rejestracji można dokonać on-line poprzez stronę internetową www.osoz.pl

lub :  Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej PKPS - OSOZ.PL

Instrukcja założenia konta IKZ      - Instrukcja IKZ.

Instrukcja logowania do OSOZ.PL  - Instrukcja logowania.
 

 

Po zarejestrowaniu on-line pacjent ma obowiązek w ciągu 14 dni dostarczyć oryginał skierowania do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w innym przypadku zostanie skreślony z listy pacjentów oczekujących.

Wyznaczony termin rehabilitacji jest terminem orientacyjnym i może ulec zmianie, o której pacjent będzie poinformowany telefonicznie.