Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej

Zakład Leczniczy utworzony przez Zarząd Okręgowy PKPS w Łomży

Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka

1.       Polski Komitet Pomocy Społecznej jest ogólnokrajowym stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

Polski Komitet Pomocy Społecznej jest „podmiotem leczniczym” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej i został wpisany do Rejestru Wojewody Mazowieckiego – Księga Rejestrowa Nr 00000007670.

2.       Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży jest samorządną i samofinansującą się statutową jednostką organizacyjną stowarzyszenia.
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży w dalszej części ZO PKPS jest „zakładem leczniczym” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności  leczniczej art. 2 ust.3 ustawy, w/w Księga Rejestrowa Nr00000007670 dział I Lp.2 Rubryka 22.

3.       Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej przy ZO PKPS w Łomży,  
jest jednostką organizacyjną zakładu leczniczego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej.(w/w Księga rejestrowa Nr00000007670 Dział II Lp.5 rubryka 1.)

 4.       Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej przy ZO PKPS w Łomży jest zakładem rehabilitacji leczniczej w rozumieniu Art.12 ust.1 pkt.3 Ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

5.       Komórki organizacyjne zakładu rehabilitacji leczniczej- Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej przy ZO PKPS w Łomży Księga Rejestrowa
Nr 00000007670 L.p. 27-34.